Logg inn

Brukervilkår

Vilkår for bruk av tjenesten

Disse brukervilkårene («Brukervilkårene») gjelder mellom deg som har valgt å benytte deg av Yetz Group AS sine tjenester («Tipseren») og Yetz Group AS («Yetz»).

1 - Tjenesten

Når du registrere deg som Tipser er du klar for å ta del i en ny måte å kjøpe varer og tjenester på. Yetz er et affiliate marketing selskap hvor forbrukere kan kjøpe produkter og tjenester gjennom vår digitale plattform. Når du er registrert som Tipser og har tatt i bruk plattformen, får du mulighet til enkelt å kunne tipse andre om tjenesten. På denne måten erstatter vi det vanlige distribusjonsleddet hos leverandører og lar heller Tipseren ta del i næringskjeden.

Tipseren kan selv bygge opp en gjentakende tipsprovisjon, dette oppnås ved at andre kjøper varer og tjenester basert på en anbefaling fra Tipseren.

Yetz formidler varer og tjenester som er relatert til den private husholdningsøkonomien.

2 – Registrering

For å bruke Tjenesten må du registrere deg som Tipser hos Yetz. Registreringen skjer ved bruk av ”BankID på Mobil” eller ”BankID”. Alle opplysninger du oppgir i forbindelse med registreringen må være korrekte og du er selv ansvarlig for å holde opplysningene oppdaterte. Du kan når som helst endre dine registrerte opplysninger eller samtykker i innstillingene i den digitale plattformen.

Kun fysiske personer som har fylt 18 år og som er norsk statsborger kan bruke Tjenesten.

3 – Oppsigelse av tjenesten

Tipseren kan når som helst avslutte sitt forhold til Yetz eller til enkelte produktkategorier. Oppsigelse må gis direkte til Yetz pr. e-post til oppsigelse@yetz.no. Yetz gjør oppmerksom på at det vil ta inntil 1 måned før oppsigelsen får effekt. Dette relaterer seg til forhold regulert av tredjepartsleverandør eller relevant lovgivning. Opptjent og framtidig Tipsprovisjon som ikke er utbetalt bortfaller ved mottak av oppsigelse, dette gjelder for produktkategori som blir oppsagt i sin helhet.

4 – Lovlig bruk

Tipseren er ansvarlig for å påse at all bruk av Tjenestene skjer i henhold til disse Brukervilkårene, tredjepartsleverandørs vilkår, samt relevant lovgivning og allment aksepterte normer for forsvarlig adferd.
Dersom det viser seg at Tipseren har brukt Tjenesten i strid med Brukervilkårene eller noen tredjepartsleverandørers vilkår, eller dersom Yetz har rimelig grunn til å tro at slikt regelbrudd har funnet sted, forbeholder Yetz seg retten til umiddelbart å suspendere all utførelse av Tjenesten for Tipseren inntil situasjonen er avklart.

Blir selskapet kjent med at de opplysninger det har fått er uriktige eller ufullstendige på noe vesentlig punkt, kan provisjonsutbetalingen opphøre med 14 dagers varsel.

Yetz fraskriver seg alt ansvar som følge av Tipserens urettmessige bruk av Tjenesten.
Ovennevnte regelbrudd kan føre til varig suspensjon fra tjenesten. Tipseren kan miste rett til framtidig tipsprovisjon for en, eller flere produktkategorier i Tjenesten.

5 – Tilgjengelighet

Plattformen som Yetz leverer kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig, dette på grunn av systemvedlikehold eller av andre årsaker. Yetz vil så tidlig som mulig informere Tipseren om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten. Yetz vil imidlertid ikke under noen omstendighet være ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte økonomiske tap, skader eller andre følger som skyldes at Tipseren ikke kan benytte plattformene som forutsatt.

6 – Endringer i Yetz sine tilbud

Yetz kan, når som helst beslutte å legge ned hele eller deler av Tjenesten, eller erstatte Tjenesten med andre tjenester. I slike tilfeller forbeholder Yetz seg retten til å kunne avslutte kundeforholdet, etter at Tipseren har mottatt rimelig varsel om dette. Informasjon kan eksempelvis gis ved å sende varsel til Tipserens registrerte e-postadresse eller via den til enhver tid gjeldende digitale plattform. Yetz er ikke ansvarlig for tapt fortjeneste, inntekter, andre direkte eller indirekte tap og følgeskader som oppstår som en følge av at Tjenesten endres eller bortfaller.

7 – Ansvar

Plattformen for Tjenesten og kommunikasjon fra Yetz til Tipseren, kan inneholde lenker til eller henvise til tredjepartsinnhold. Under ingen omstendighet skal Yetz, eller noen Yetz svarer for, være ansvarlig for tap påført Tipseren som følge av slikt tredjepartsinnhold.

Yetz er ikke ansvarlig for tapt fortjeneste eller inntekter, andre indirekte tap og følgeskader som oppstår som en følge av at Tjenesten levert til Tipseren er mangelfull, med mindre Yetz eller noen Yetz svarer for har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

8 – Immaterielle rettigheter

Yetz, eller Yetz lisensgivere, innehar alle immaterielle rettigheter til tekst, bilder, design og ethvert annet materiale og informasjon som gjøres tilgjengelig for Tipseren gjennom bruk av Tjenesten.

9 – Personopplysninger

Som ledd i arbeidet med å levere tjenester til Tipseren, vil Yetz samle inn personopplysninger om Tipseren. Yetz vil behandle Tipserens personopplysninger på en forsvarlig måte, og innenfor personvernlovgivningens rammer. Yetz innsamling, formål og bruk av personopplysninger, er nærmere regulert i Yetz personvernerklæring. 

10 – Markedsføring

Som Tipser vil du kun motta markedsføring om våre produkter og tjenester hvis du har gitt ditt samtykke til dette. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, helt eller delvis via den digitale plattformen.

11 – Elektroniske kommunikasjon

Yetz eller tredjepart vil sende Tipseren informasjon som er nødvendig for å opprettholde et kundeforhold i Yetz, eller noen av dets søsterselskap (Yetz Forsikring AS eller Yetz Strøm AS). Yetz vil benytte elektronisk kommunikasjon til å sende:

  • Faktura/purring
  • Bekreftelsesmeldinger ved registrering, kjøp, eller endring.
  • Informasjon om endring (brukervilkår, cookies, samtykke, personopplysninger)
  • Informasjon om feil på våre tjenester, datainnbrudd o.l. 

Vi sender slik informasjon i elektronisk form, via den digitale plattformen, som SMS, push notification eller til den registrerte e-postadressen Tipseren har oppgitt.

12 – Endring av brukervilkårene

Yetz vil fra tid til annen gjøre endringer i disse Brukervilkårene. Oppdatert versjon av Yetz Brukervilkår vil til enhver tid være tilgjengelig på Yetz sitt nettsted. Tipseren oppfordres til å besøke nettstedet jevnlig for å holde seg oppdatert på gjeldende Brukervilkår. Yetz vil varsle Tipseren dersom det gjøres endringer i Brukervilkårene som krever Tipserens samtykke.

13 - Tipsprovisjon og rettigheter til Tipsprovisjon

Når Tipseren(A) tipser en ny person(B), og vedkommende registrerer seg som Tipser hos Yetz, er Tipserene (A og B) knyttet sammen.  For hver måned innbetalingen fra produktkategorier kjøpt av Tipser B opprettholdes, vil dette utløse en forholdsmessig tipsprovisjon til Tipser A. Opptjening og utbetaling av tipsprovisjon forutsetter at Tipser A selv har løpende kundeforhold i den aktuelle produktkategori.

Yetz utbetaler provisjon for de deler av produkter hvor selskapet selv er provisjonsberettiget.

Eks.
For å motta tipsprovisjon på strøm fra person (B), må du selv(Tipser A) ha løpende strømabonnement hos Yetz.
Ved produktbytte(r) eller andre endringer som direkte eller indirekte påvirker Yetz sin provisjon fra tredjepart, har Yetz rett til forholdsmessig å korrigere fremtidige utbetalinger til Tipser.

Det er ingen øvre grense for antall personer en Tipser kan motta tipsprovisjon for, det er heller ingen øvre grense for størrelsen på tipsprovisjon som utbetales. Tipser A mottar utelukkende tipsprovisjon for kunder Tipser A er direkte knyttet til.  

Tisprovisjon vil utbetales direkte til Tipserens registrerte bankkonto, Yetz gjennomfører utbetaling av opptjent tipsprovisjon den 15. hver måned.

Tipser A sin tipsprovisjon opptjenes når Tipser B har betalt den respektive faktura tilknyttet en produktkategori, forutsatt at Tipser A selv er kunde.

14 - Skatt

Tipseren er selv ansvarlig for å rapportere inn inntekter fra Yetz til skattemyndighetene. Yetz lager og sender Tipseren informasjon om inntekt i et standardisert oppsett til bruk ved utfylling av skattemeldingen. 

15 - Partenes samarbeidsform

Denne avtalen skaper intet annet rettsforhold enn det mellom leverandør og kunde/tipser. Avtalen må således ikke gi inntrykk av å være en agentavtale, en kommisjonsavtale, et ansettelsesforhold eller liknende. Kunde/tipser er ikke forhindret fra å ha flere oppdragsgivere.

16 - Geografiske begrensninger for bruk av Tjenesten

Tjenesten kan benyttes i følgende land:

  • Norge

17 - Overdragelse

Tipseren er innforstått med at avtalen inngått med Yetz, kan overdras til et annet selskap som helt eller delvis, direkte eller indirekte, er eid av Yetz, eller til en tredjepart i forbindelse med salg av eiendel eller virksomhet som omfatter Tjenestene, uten Tipserens samtykke.

18 - Tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
Tvister relatert til Brukervilkårene eller til Tjenestene forøvrig, kan bringes inn for Oslo tingrett som avtalt verneting, med mindre annet verneting følger av tvingende lovgivning.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om vilkårene for vår tjeneste kan du kontakte oss.

Kontakt oss